Pirkšanas un pārdošanas noteikumi

SIA VG SOLAR VISPĀRĒJIE PIRKŠANAS UN PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI

SIA VG SOLAR (reģistrācijas numurs 40203373228, kontaktadrese Ganību dambis 30 k-1, Rīga, Latvija, LV-1005) (turpmāk “pārdevējs”) ir Latvijas saimnieciska vienība, kas strādā interneta vietnē un interneta veikalā www.e-klimats.lv (turpmāk “interneta veikals”).

Pārdevējs interneta veikalā piedāvā dažādas apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtas (piem., gaisa siltumsūkņus, gaiss-ūdens siltumsūkņus, zemes siltumsūkņus, gaisa kondicionētājus) un papildu aprīkojumu, kā arī ar tiem saistītus uzstādīšanas pakalpojumus. Zemāk minētos vispārējos pirkšanas un pārdošanas noteikumus (turpmāk “pārdošanas noteikumi”) piemēro katram pircēja (turpmāk “pircējs”) pirkumam interneta veikalā ar noteikumu, ka starp pārdevēju un pircēju nav noslēgts rakstisks īpašs līgums.

Pircējs pārdošanas noteikumu izpratnē var būt jebkura juridiska vai fiziska persona. Ja pircējs ir fiziska persona, kas iegādājas preces, pamatojoties uz pārdošanas noteikumiem, un darījums nav saistīts ar patstāvīgu saimniecisko vai komercdarbību, pircēju uzskata par patērētāju un tam piemēro ar patērētājiem saistītos likumus (turpmāk “patērētājs”).

1. PREČU PASŪTĪŠANA

1.1. Pircējs pasūta preces, šim nolūkam interneta veikalā iesniedzot pārdevējam pasūtījumu, kurā norāda savu vārdu, preču daudzumu un informāciju, kas saistīta ar piegādi, uzstādīšanu, kā arī citu ar pasūtījuma izpildi saistīto informāciju. Pārdošanas noteikumos arī caur interneta veikalu pieejamie uzstādīšanas pakalpojumi uzskatāmi par preci, ja nav noteikts citādi.

1.2. Lai uzņemtos pārdošanas noteikumos minētās saistības, pircējam jābūt vismaz 18 gadus vecam un rīcībspējīgam. Ja persona rīkojas juridiskas personas vārdā, minētajai juridiskajai personai jābūt ar korektu statusu un pilnu tiesībspēju. Rīkojoties pircēja-juridiskas personas vārdā, pārstāvis apstiprina, ka viņam ir tiesības un pilnvaras uzņemties juridiskas personas darījuma saistības kā minēts šajos pārdošanas noteikumos.

1.3. Iepazīstoties interneta veikalā ar šiem tirdzniecības noteikumiem un noklikšķinot uz taustiņa “Esmu izlasījis(-usi) un piekrītu noteikumiem”, pircējs apstiprina savu piekrišanu veiktajam pirkumam piemērojamajiem tirdzniecības noteikumiem, pamatojoties uz minēto pasūtījumu. Līgums stājas spēkā, kad apmaksājamā summa tiek saņemta Interneta veikala norēķinu kontā.

1.4. Pircējs piekrīt, ka šos tirdzniecības noteikumus saturošais pirkuma līgums tiek noslēgts elektroniski. Pārdevējs pilnvaro pircēju saglabāt atbilstošā pasūtījuma un šo tirdzniecības noteikumu saturu, kā arī izveidot to kopiju.

1.5. Noklikšķinot taustiņu “Esmu izlasījis(-usi) un piekrītu noteikumiem” un veicot pirkumu, pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar visu interneta veikalā sniegto informāciju par pasūtīto preci, tostarp ar preču tipiskajiem pamatnoteikumiem tādā apjomā, kāds ir nepieciešams, lai varētu pieņemt informētu lēmumu par pirkumu izdarīšanu. Ja pircējam nepieciešama papildu informācija vai palīdzība (piemēram, konsultācija saistībā ar uzstādīšanu, savietojamību ar citām iekārtām, konkrētu funkciju aktivizēšanu un citiem līdzīgiem jautājumiem), pircējam ir iespējams sazināties ar pārdevēju, nosūtot e-pastu uz adresi [email protected], vai izmantojot interneta veikala klientu servisa kanālu.

1.6. Pārdevējs paziņo pircējam par pasūtījuma apstiprināšanu vai tā anulēšanu saprātīgā laika posmā ar elektroniskā pasta starpniecību. Pēc tam, kad pārdevējs ir nosūtījis apstiprinājumu, pircējam ir pienākums veikt maksājumu par pasūtītajām precēm saskaņā ar šo tirdzniecības noteikumu 6. daļu, turklāt ievērojot interneta veikalā minētos norādījumus. Pārdevējs nepiegādā preces, kamēr nav saņemts pasūtījumam atbilstošs pilns maksājums, izņemot, ja ir norunāts citādi. Ja pilns maksājums nav veikts piecu (5) dienu laikā pēc tam, kad pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu, pasūtījumu uzskata par atceltu bez jebkādām turpmākām saistībām.

1.7. Pēc maksājuma par pasūtījumu saņemšanas, pārdevējs apstiprina maksājumu ar elektroniskā pasta vēstuli, vienlaicīgi nosūtot preču specifikāciju un to piegādes noteikumus.

1.8. Patērētājs, piekrītot šiem tirdzniecības noteikumiem, vienlaikus dod pārdevējam piekrišanu savu personas datu glabāšanai un apstrādei saskaņā ar Personas datu aizsardzības likumu vai jebkādu citu tiesības radošu aktu, lai aizsargātu personas neaizskaramību Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas vai kādā citā valstī. Patērētājs apstiprina, ka pārdevējs var apstrādāt patērētāja personas datus saskaņā ar līguma noteikumiem, lai izpildītu patērētāja noslēgto līgumu atbilstoši patērētāja pieteikumam un nosūtītu iepriekš minētos datus personām, kuras pārdevējs izmanto ar patērētāju noslēgtā līguma izpildē, un kurām ir pienākums nodrošināt patērētāja personas datu aizsardzību.

2. PREČU AIZSTĀŠANA

2.1. Pārdevējs patur tiesības mainīt pircēja pasūtījumu atbilstoši esošajiem noliktavas krājumiem vai citu objektīvu iemeslu dēļ. Pārdevējs informē pircēju par šādām izmaiņām pirms preču izsniegšanas. Pircējam ir pienākums apstiprināt vai noraidīt izmaiņas ar e-pastu divu (2) darba dienu laikā pēc paziņojuma no pārdevēja saņemšanas. Ja pircējs minēto pienākumu nepilda, pārdevējam ir tiesības līgumu izbeigt un iesniegto pasūtījumu nepildīt, esot atbrīvotam no jebkādas ar to saistītas atbildības.

3. PREČU CENAS

3.1. Cenas ir norādītas interneta veikalā esošo preču pārdošanas piedāvājumos. Pārdevējs patur sev tiesības mainīt preču cenas, ja mainās valūtas maiņas kursi, banku komisijas, materiāla vai darbaspēka izdevumi, kā arī saistībā ar valdības darbību un citu no pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ. Jebkādas cenas izmaiņas neietekmē to preču cenu, kuru pasūtījumu pārdevējs ir akceptējis un kas ir apmaksātas.

3.2. Preču pārdošanas piedāvājumā minētās cenas satur piemērojamo pievienotās vērtības nodokli.

3.3. Ja piedāvājumā nav norādīts citādi, cenas neietver preču piegādes, izkraušanas, uzstādīšanas vai uzglabāšanas izdevumus, kā arī ar precēm saistītās nodevas, nodokļus vai citas maksas, un šādus izdevumus sedz pircējs.

3.4. Interneta veikalam ir tiesības atkāpties no pārdošanas darījuma un atprasīt no pircēja preci, ja preces cena interneta veikalā kļūdas dēļ ir norādīta ievērojami zemāka nekā preces tirgus cena.

4. PIEGĀDES NOSACĪJUMI

4.1. Pēc noklusējuma preces piegādā tikai Latvijas Republikas teritorijā un piegāde tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikā piemērojamajiem likumiem. Piegādes laiks ir 2-3 dienas. Piegādes ārpus Latvijas Republikas notiek tikai pēc vienošanās ar klientu.

4.2. Ja pircējs vēlas paātrinātu piegādi, pircējs sedz ar paātrinātu piegādi saistītus izdevumus (ātrā sūtījuma pakalpojums un citi pakalpojumi). Citos gadījumos ar piegādi saistītos izdevumus sedz puse, kurai šī maksājuma veikšanas pienākums ir uzlikts interneta veikalā. Ja ar piegādi saistītos izdevumus sedz pircējs, atbilstoša cena tiek norādīta arī preču pasūtījumā.

4.3. Pārdevējs vienpusēji izlemj, kādā veidā preces ir visērtāk piegādāt.

4.4. Kad preces ir gatavas izsūtīšanai, pārdevējs nosūta pircējam rakstisku paziņojumu (ar e-pastu vai SMS), norādot paredzamo preču piegādes laiku. Pārdevējam ir pienākums piegādāt preces saprātīgā laikā pēc paziņojuma par preču paredzamo piegādes laiku nosūtīšanas pircējam un pircējam ir pienākums nekavējoties pieņemt preces.

4.5. Preču nejaušas nozaudēšanas un/vai sabojāšanas risks un cits ar to saistītais risks pāriet pircējam preču valdījuma nodošanas brīdī piegādes galamērķī. Ja pārdevējam nav iespējas preces nodot ar pircēju saistītu iemeslu dēļ, preču nejaušas nozaudēšanas un/vai sabojāšanas risks un cits ar to saistītais risks pāriet pircējam brīdī, kad pārdevējs ir atbilstoši prasībām izpildījis savu pienākumu par preču piegādi pircējam.

4.6. Pircējam ir pienākums uzreiz pēc preču saņemšanas tās rūpīgi apskatīt un pārbaudīt, vai visas to detaļas ir nebojātas un atbilst pasūtījumam. Pircējs uzreiz, saņemot sūtījumu, rakstiski (uz pavaddokumenta) fiksē visas kļūdas, kas norāda uz preču sabojāšanu piegādes gaitā, kā arī citas redzamas neatbilstības, kuras pircējs ievērojis, vai kas viņam būtu jāievēro, saņemot preces, un arī informē pārdevēju par to nekavējoties. Citu kļūdu vai neatbilstību gadījumā pircējam ir tiesības iesniegt prasījumu tikai tad, ja šādi prasījumi ir iesniegti pārdevējam rakstiskā formā (pa e-pastu) trīsdesmit (30) dienu laikā pēc preču saņemšanas. Ja pircējs pārkāpj jebkuru 4.6 punkta nosacījumu, pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt pircēja prasījumus par precēm vai to piegādi. Lai novērstu neskaidrības, precizējam, ka šis punkts neattiecas uz patērētāju tiesībām.

4.7 Nepārkāpjot 10. punktā noteikto, pircēja pasūtītās preces nav atgriežamas, kompensējamas vai maināmas.

4.8 Ja pasūtīto preci nav iespējams piegādāt, jo prece ir beigusies, vai cita iemesla dēļ, pircēju par to informē, tiklīdz iespējams, un samaksāto naudu (t.sk. preces piegādes izdevumus) atmaksā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas.

5. PIRCĒJA ATTEIKŠANĀS NO PREČU PIEŅEMŠANAS

5.1. Ja pircējs nepieņem piegādātās preces pārdevēja noteiktajā laikā, pircējs sedz visus ar piegādi saistītos izdevumus (tostarp piegādāto preču negaidītos uzglabāšanas izdevumus).

5.2. Ja pircējs kavējas ar preču pieņemšanu ilgāk nekā četrpadsmit (14) dienas kopš brīža, kad pārdevējs informēja pircēju par preču piegādi, pārdevējam ir tiesības pilnībā vai daļēji izbeigt līguma atbilstošo daļu (tostarp pasūtījumu), nosūtot pircējam atbilstošu paziņojumu un pieprasot kaitējuma, kas pārdevējam ir radies saistībā ar pircēja pieļauto līguma noteikumu pārkāpšanu, kompensāciju.

6. APMAKSAS NOSACĪJUMI

6.1. Par pasūtītajām precēm norēķi tiek veikti ar priekšapmaksu, neatkarīgi no pircēja izvēlētā maksājuma veida. Norēķināšanās valūta ir eiro.

6.2. Lai norēķinātos par pasūtītajām precēm, pircējam ir jāizvēlas viņam piemērotākais maksājuma veids. Pircējam piedāvā šādus maksājuma veidus:

6.2.1. bankas pārskaitījums;

6.2.2. maksājums uz rēķina pamata': pasūtījuma apstiprināšanas laikā noklikšķinot uz taustiņa “Maksā ar rēķinu”, uz pircēja sniegto e-pasta adresi tiek nosūtīts par pasūtījumu izsniegts rēķins. Pircējam ir pienākums par precēm norēķināties piecu (5) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas uz rēķinā norādīto bankas kontu;

6.2.3. lai maksātu ar nomaksu, pasūtījuma apstiprināšanas laikā ir jānoklikšķina uz taustiņa “E-klimats līzings” pēc tam pircējs tiek novirzīts uz konkrēto nomaksas pakalpojumu sniedzošās trešās puses mājaslapu, kur nepieciešams pieteikt atbilstošo pakalpojumu un noslēgt nomaksas līgumu. Klientam jāņem vērā, ka gadījumā, ja iegādes summa pārsniedz 1399€, obligāti jāveic pirmā iemaksa 10% apmērā. 

6.2.4. sūtījums ar pēcmaksu (COD). Klients par preci samaksā kurjeram, saņemot paku/pakas, ar karti vai skaidru naudu. Samaksas skaidrā naudā limits 2000 €, maksājuma ar karti limits 2000 €. Pircējam ir pienākums samaksāt par precēm kurjeram, saņemot preci; pakalpojuma cena ir 15 EUR. 

6.3. Lai novērstu neskaidrības, precizējam, ka pārdevēja pienākums piegādāt pasūtītās preces neiestājas, kamēr pārdevējs nav saņēmis pilnu maksājumu, kas jāveic par precēm. To pielāgo arī gadījumā, ja pircējs izmanto apakšpunktos 6.2.3 un 6.2.4 norādītos maksājuma veidus.

6.4. Pārdevējs sedz visus ar maksājuma veikšanu saistītos izdevumus (piem., bankas pārskaitījuma, kredītkartes vai PayPal pakalpojumu izdevumi). Maksājums tiek uzskatīts par veiktu, kad veiktais maksājums tiek ieskaitīts pārdevēja kontā.

6.5. Pircējam nav tiesību nekādā veidā apturēt maksājumus, saistot tos ar apstākļiem, par kuriem atbild pārdevējs; nedz arī veikt maksājumu pārrēķinu, balstoties uz pārdevēja sedzamajām saistībām, vai vienpusēji samazināt cenu jebkurā citā veidā.

7. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

7.1. Preču īpašuma tiesības tiek nodotas pircējam pēc preču cenas un visu ar to saistīto maksājumu pilnīgas apmaksas pārdevējam.

7.2. Pirms īpašuma tiesību nodošanas pircējam nav tiesību dot ar pārdevēja precēm saistītus solījumus vai tās ieķīlāt, kā arī šādi solījumi vai ieķīlāšanas nav pārdevējam saistošas.

8. GARANTIJA

8.1. Pārdevējs dod pirktajām precēm tikai Latvijas Republikā spēkā esošu garantiju ar 8. punktā minētajiem noteikumiem.

8.2. Garantiju saistībā ar preču un materiālu trūkumiem, kurus nav izraisījis parasts nolietojums vai pircēja neizdarība, var pieteikt tikai šādā kārtībā:

8.2.1. Pilna garantija: pilna garantija ir spēkā precēm Latvijas Republikas teritorijā, kas ir iegādātas kopā ar pārdevēja sniegtu uzstādīšanas pakalpojumu. Lai izmantotu garantiju, pircējam jāinformē pārdevēju par bojājumu garantijas perioda laikā, kā arī jāiesniedz pietiekami precīzs bojājuma apraksts. Pilnas garantijas gadījumā pārdevējs sedz izdevumus, kas ir saistīti ar bojājuma novēršanu un preču transportēšanu pie pārdevēja vai viņa pilnvarota partnera pakalpojuma sniegšanai. No atgriežamajām precēm jābūt noņemtam visam nebūtiskajam aprīkojumam.

8.2.2. Ierobežota garantija: ierobežota garantija ir spēkā precēm Latvijas Republikā, kas ir iegādātas no pārdevēja bez uzstādīšanas pakalpojuma, bet kuras ir uzstādījis sertificēts uzstādītājs, kuram ir LSIA (Latvijas Saldētājiekārtu inženieru asociācijas) akreditēta sertifikācija darbībām ar stacionāru aukstumiekārtu, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtu un kravas refrižeratorautomobiļu un refrižeratorpiekabju aukstumiekārtu, atbilstoši regulai (ES) NR. 2015/2067 un regulai (ES) NR. 517/2014. Ierobežota garantija ir spēkā arī interneta veikalā iegādātām rezerves daļām un papildaprīkojumam. Lai izmantotu ierobežoto garantiju, pircējam 4 (četru) mēnešu laikā pēc preču iegādes jāiesniedz pārdevējam uzstādītāja parakstīts uzstādīšanas akts un uzstādīšanas apmaksu apliecinošs maksājuma uzdevums, sūtot uz e-pasta adresi [email protected]. Iestājoties garantijas gadījumam, pircējam ir pienākums informēt pārdevēju par bojājumu garantijas periodā, kā arī jāiesniedz pietiekami precīzs bojājuma apraksts. Ierobežotas garantijas gadījumā pārdevēja pienākumos ietilpst tikai preču, rezerves daļu vai piederumu ar bojajumu maiņa, nogādājot jauno(s) produktu(s) pircējam, kā arī garantijā neietilpst jebkādu citu izdevumu maksa (piem., defektu noteikšanas izdevumi, transportēšanas izdevumi, remonta pakalpojuma maksa, uzstādīšana utt.).

8.3. Garantijas laiks ir 12 (divpadsmit) mēneši pēc preču piegādes pircējam. Garantijas laiks patērētāja pirkumu gadījumā ir 24 (divdesmit četri) mēneši pēc piegādes datuma.

8.4. Garantija ir spēkā tikai tad, ja:

8.4.1. preces ir uzstādījis pārdevējs vai pārdevēja apstiprināts uzstādītājs (pircēja pienākums ir to pierādīt ar atbilstošā pakalpojuma sniedzēja parakstītu uzstādīšanas aktu un maksājuma uzdevumu, kas aplicina norēķināšanos par pakalpojumu);

8.4.2. preces ir uzstādītas atbilstoši ražotāja rūpnīcas uzstādīšanas norādījumiem. Visi uzstādīšanas norādījumi ir pieejami jebkura brīdī, nosūtot atbilstošu vēlmi uz adresi [email protected];

8.4.3. precēm pirms bojājuma parādīšanās ir regulāri veikta apkope;

8.4.4. preces ir izmantotas atbilstoši pārdevēja norādījumiem un lietošanas pamācībai;

8.4.5. bojājumu nav izraisījis parasts nolietojums;

8.4.6. bojājumu nav izraisījusi pircēja vai jebkuras trešās personas tīša vai neuzmanīga darbība.

8.5. Pircējam ir tiesības, parādoties bojājumam, vēlākais, divu mēnešu laikā vērsties interneta veikalā, izmantojot šādu kontaktinformāciju: info@solartech. 8. punktā minēto pienākumu pārkāpšanas gadījumā pārdevējam ir tiesības atteikties no garantijas piemērošanas un uzskatīt garantiju par spēkā neesošu.

8.6. Visas preces ar bojājumu un/vai to sastāvdaļas pēc to nomaiņas kļūst par pārdevēja mantu. Līdz ar to tie ir nekavējoties jāatgriež pārdevējam.

8.7. Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības par pircējam radītajiem netiešajiem zaudējumiem likuma atļautajā apjomā.

8.8 Ja pircējs ir skaidri izvēlējies piegādes veidu, kas atšķiras no Interneta veikala piedāvātā vislētākā parastā lietas piegādes veida, Interneta veikalam nav jāatgriež patērētājam izdevumi, kas pārsniedz ar parasto piegādes veidu saistītos izdevumus.

8.9 Produktiem piedāvātā Vairumtirgotāja un/vai Ražotāja Garantija nav spēkā šādos gadījumos:

– Force majeure. Dabas parādību izraisīti bojājumi

– Izmantošana neatbilstoši lietošanas mērķim

– Produktu un komponentu dabīgais nolietojums

– Uzstādīšanu ir veikusi persona/uzņēmums bez nepieciešamās kvalifikācijai vai tā tika veikta, viņiem uzņemoties atbildību

– Produkta remontu, apkopi vai uzlabošanu veica persona/uzņēmums, kuriem nav nepieciešamās kvalifikācijas, vai viņiem uzņemoties atbildību

– Neuzmanīga vai nesaimnieciska produkta lietošana

– Produkta izcelsmi (pēc sērijas numura) nav iespējams identificēt

– Strāvas svārstību radīti bojājumi

Saskaņā ar paplašinātās garantijas noteikumiem klientam ir pienākums:

– Veikt klimata kontroles iekārtas tehnisko apkopi vismaz vienu reizi 12 mēnešu laikā pēc iekārtas uzstādīšanas, izsaucot kvalificētus tehniķus, kuriem ir sertifikāts klimata tehnikas profilakses un apkopes darbu veikšanai un samaksājot atbilstoši spēkā esošajam cenrādim;

– Nepārkāpt garantijas pienākumus un klimata kontroles iekārtas lietošanas noteikumus;

– Iepazīties ar lietošanas pamācību;

8.10.4. Ikgadējo servisa apkopi uzskata par veiktu, ja šī pielikuma atbilstošajā blokā ir aizpildīti visi lauki, ir atzīmēts tehniķa vārds un uzvārds, lietotāja vārds un uzvārds, darba veikšanas datums, kā arī abas puses ir pievienojušas savu parakstu. Ja vismaz viens no iepriekš minētajiem nosacījumiem nav izpildīts vai klients atsakās no ikgadējās iekārtas apkopes, garantija beidzas.

9. NEPĀRVARAMA VARA

9.1. Pārdevējam ir tiesības anulēt pasūtījumu un nenest atbildību par savu līgumisko saistību pilnīgu vai daļēju neizpildīšanu, ja to ir izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, piem., ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, karš, streiks, tiesību aktu izmaiņas, preču ražotāja vai pārvadātāja darbība vai bezdarbība vai jebkādi citi apstākļi, kas nav pārdevēja kontrolē un ko pārdevējs, noslēdzot līgumu, nevarēja paredzēt; ar noteikumu, ka pārdevējs nevarēja novērst šādu apstākli un tā sekas, kā arī minētajiem apstākļiem ir tieša ietekme uz šī līguma izpildi. Šādā gadījumā viņa līgumisko saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par šādu apstākļu darbības periodu.

9.2. Parādoties nepārvaramas varas apstākļiem, pārdevējam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā pēc desmit (10) dienām, informēt pircēju par šādiem apstākļiem un to paredzamo ilgumu.

10. PATĒRĒTĀJA ATKĀPŠANĀS TIESĪBAS

10.1. 10. sadaļā minētās tiesības un pienākumi ir spēkā tikai attiecībā uz patērētājiem.

10.2. Patērētājam ir tiesības, neminot iemeslu, atgriezt pasūtītās preces pārdevējam trīsdesmit (30) dienu laikā pēc preču saņemšanas. Patērētājam ir pienākums 30 dienu atkāpšanās tiesību laikā ievērot visus preču lietošanai piemērojamos likumus un noteikumus, kā arī uzturēt preces labā stāvoklī.

10.3. Īstenojot šajā daļā minētās atkāpšanās tiesības, patērētājam ir pienākums atkāpties no starp pusēm noslēgtā līguma, iesniedzot pārdevējam rakstisku atkāpšanās pieteikumu. Pieteikumu var nosūtīt pārdevējam uz adresi: Ganību dambis 30k-1, Rīga, Latvija, LV-1005; vai uz e-pasta adresi: [email protected].

10.4. Patērētāja atkāpšanās pieteikums tiek uzskatīts par spēkā esošu, ja pārdevējs to saņem trīsdesmit (30) dienu laikā pēc preču piegādes. Pārdevējs nekavējoties apstiprina pieteikuma saņemšanu ar e-pasta starpniecību.

10.5. Atkāpšanās gadījumā patērētājam ir pienākums nekavējoties atgriezt preces pārdevējam tādā pašā stāvoklī kā viņš tās saņēma, bet ne vēlāk kā četrpadsmit (14) dienu laikā pēc atkāpšanās pieteikuma iesniegšanas. Ja patērētājs neatgriež preces pārdevēja noteiktajā termiņā, ir uzskatāms, ka preču atgriešanas tiesības ir beigušās.

10.6. Pārdevējam ir pienākums atgriezt visus par patērētāja pirktajām precēm (ieskaitot transporta izdevumus) saņemtos maksājumus četrpadsmit (14) dienu laikā pēc atkāpšanās pieteikuma saņemšanas. Pārdevējs šajā punktā minēto atmaksu veic ar tādu pašu maksājumu metodi, kādu patērētājs izmantoja maksājuma veikšanai.

10.7. Nepārkāpjot iepriekšējā punktā minēto, pārdevējam ir tiesības atteikties no atmaksas veikšanas, kamēr patērētājs nav atgriezis pasūtītās preces pārdevējam vai iesniedzis izziņu, kas apliecina atgriešanas faktu.

10.8. Patērētājs sedz visus tiešos izdevumus (tostarp, bet ne tikai, sūtīšanas izdevumus), kas  saskaņā ar šiem tirdzniecības noteikumiem ir saistīti ar patērētājam piegādāto preču atgriešanu.

10.9. Lai atgrieztu preci, jāiesniedz atkāpšanās pieteikums, kura formu var atrast šeit: atkāpšanās pieteikums un tas jānosūta uz e-pasta adresi [email protected], vēlākais, 30 dienu laikā pēc preces saņemšanas.

10.10 Ja pasūtījums tiek atgriezts daļēji, pasūtot samaksātie pasta izdevumi ir jāatgriež proporcionāli atgriezto produktu skaitam.

10.11 Ja prece ir tikusi izmantota citam mērķim nekā nepieciešams, lai pārliecinātos par preces būtību, īpašībām un darbību, vai tai ir lietošanas un/vai nodiluma pazīmes, Interneta veikalam ir tiesības samazināt atgriežamo atlīdzību atbilstoši tam, kā samazinājusies preces vērtība.

11. PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS UN STRĪDU RISINĀŠANA

11.1.  Attiecības starp pircēju un pārdevēju regulē Latvijas Republikā piemērojamie tiesību akti. Šajos tirdzniecības noteikumos minēto pušu tiesībām un pienākumiem nepiemēro Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (CISG) un puses ar šo skaidri izslēdz CISG piemērojamību saistībā ar šiem tirdzniecības noteikumiem.

11.2. Puses dara visu iespējamo, lai atrisinātu visus no šiem tirdzniecības noteikumiem izrietošos vai to izpildi ietekmējošos strīdus, pretrunas un prasījumus sarunu ceļā.

11.3. Ja pusēm neizdodas panākt vienošanos sarunu ceļā, visus no šiem tirdzniecības noteikumiem vai līguma pārkāpšanas, izbeigšanas vai derīguma jautājumiem izrietošos vai ar tiem saistītos strīdus, pretrunas vai prasījumus risina tiesā. Ja pircējs tiek uzskatīts par patērētāju, strīds tiek iesniegts risināšanai atbildētāja dzīvesvietai atbilstošajā tiesā vai pēc patērētāja ieskatiem viņa dzīvesvietas valsts kompetentajā tiesā vai jebkādā citā kompetentajā iestādē, kas ir izveidota piemērojamajā tiesību kārtībā patērētāju strīdu risināšanai (tostarp Eiropas strīdu risināšana platformā internetā, kuru var izmantot strīdu risināšanai ārpus tiesas: http://ec.europa.eu/odr). Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Brīvības iela 55, Rīga, LV 1010, e-pasts: [email protected], tālr.: +371 65452554, fakss: +371 67388634, vietnē www.ptac.gov.lv)

01.11.2022.